برنامه شکست های طلایی | با حضور سادات اعلایی

با حضور سادات اعلایی

با حضور سادات اعلایی

علی جمشیدی | ۱۳۹۷/۰۹/۲۵

با حضور حسن ریوندی

علی جمشیدی | ۱۳۹۷/۰۹/۲۵

با حضور دکتر حسین ناصری...

علی جمشیدی | ۱۳۹۷/۰۹/۲۵

با حضور بابک بختیاری

علی جمشیدی | ۱۳۹۷/۰۹/۲۵

با حضور مهدی صفایی

علی جمشیدی | ۱۳۹۷/۰۹/۲۵

آنونس برنامه شکست های طلایی...

علی جمشیدی | ۱۳۹۵/۰۸/۱۰

با حضور بهروز فروتن

علی جمشیدی | ۱۳۹۵/۰۸/۱۰