تماس با تجارت آسیا

تلفن: ۲۲۱۴۸۳۴۴
موبایل سردبیر: ۰۹۱۲۲۵۴۲۴۳۰

علی جمشیدی
ایمیل: alijam.asianews@gmail.com