تماس با تجارت آسیا

تلفن: ۴۸۰۰۹۹۲۱۲
فکس: ۸۸۲۶۶۲۲۳
موبایل مدیرمسئول: ۰۹۱۲۴۱۱۸۴۴۹ (حسین جمشیدی)
موبایل سردبیر: ۰۹۱۲۲۵۴۲۴۳۰ (علی جمشیدی)
ایمیل: info@tejarat.asia