مشروح اخبار

استایلسیت به چه کسی می گویند ؟

استایلسیت به چه کسی می گویند ؟

استایلیست کسی است که‌ لباس های افراد مختلف را بر اساس مکان، سبک اجتماعی، نوع رفتار شخصی، ظاهر، اندام و... هماهنگ میکند و پوشش متناسب با موقعیت را به ا...

برنامه شکستهای طلایی

با حضور سادات اعلایی